första skoldagen

LIKABEHANDLINGSPLAN 2017
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Estniska Skolans vision:
Estniska Skolan ska vara en trygg miljö där alla har möjlighet att lära och utvecklas.

Vår vision utgår från vår värdegrund

Alla har rätt till kunskap
Alla i skolan har rätt att bli bemötta med
hänsyn och respekt
Alla i skolan har rätt till en lugn och
stimulerande miljö
Alla i skolan har rätt att känna sig trygga
Alla i skolan har rätt att trivas och
utveckla goda kamratrelationer

Diskriminering - Trakasserier

Diskriminering är när skolan som institution på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med de sju diskrimineringsgrunderna som är:
* Kön
* Etnisk tillhörighet
* Religion eller annan trosuppfattning
* Funktionshinder
* Sexuell läggning
* Könsöverskridande identitet eller uttryck
* Ålder

Trakasserier är när individer kränker och det är kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandlingar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Det kan äga rum i alla miljöer, när som helst. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande.

Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.

Kränkande behandling/Mobbning
Kränkande behandling kan exempelvis vara:
* Fysiska ( slag och knuffar)
* Verbala ( hot, svordomar, öknamn)
* Psykosociala ( utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
* Texter och bilder ( teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika webbcommunities)

Definition av mobbning som skolan använder sig av är:
”När en eller fler elever utsätter en individ för negativa handlingar under en viss tid och en maktobalans föreligger.” (Olweus ; 1998)

OBSERVERA!

Befogade tillsägelser
Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven ifråga kan uppleva det som kränkande.
Rapporteringsskyldighet
Personal som i sitt arbete uppmärksammar situationer som ovan nämnts eller är tveksamma om sådan situation har inträffat ska utan dröjsmål kontakta rektor. Rektor har i sin tur ansvar för att vid behov göra en anmälan enligt rutiner som gäller.

Estniska skolans åtgärdande arbete
Skolans KOMPIS-team består av undervisande lärare knutna till skolans alla stadier och representanter från skolledning och elevhälsoteamet. Teamet har regelbundna, protokollförda möten.

Arbetsprocess
Likabehandlingsprocessen sträcker sig från jan-dec. KOMPIS- teamet ansvarar för att arbetsgången följs.
Augusti: Uppdatera kollegiet om Likabehandlingsplan.
September: KOMPIS-teamet presenterar sig för samtliga klasser. Genomgång av Likabehandlingsplan och Värdegrund med elever och föräldrar.
November
1. Likabehandlingsenkät,
2. Kartläggning av fysisk miljö
3. Samtal med elever/ grupper mm.
November/december:
1. KOMPIS-teamet analyserar Likabehandlingsenkäten.
2. Föräldra/elev/pedagoggrupp (G9) träffas, tar fram nya tidsbestämda, konkreta mål.
Januari: Implementering av ny Likabehandlingsplan.
Februari: Likabehandlingsdagen genomförs.
Maj/juni: Avstämning av Likabehandlingsplan.

När elev kränker elev
* Ett ärende kommer till KOMPIS- teamet. Ärendet kan fångas upp av teamets medlemmar, presenteras av elever, lärare, skolpersonal eller föräldrar.
* Kartläggning inleds - KOMPIS- teamet diskuterar om vilka åtgärder som ska vidtas och om/när vårdnadshavare bör kontaktas.
* Händelsen dokumenteras och arkiveras i Likabehandlingspärmen. Vid behov upprättas en handlingsplan.
* Uppföljning dokumenteras löpande under KOMPIS-team möten.

Om förbättring inte sker:
* Ansvaret förs över till Elevhälsoteamet.
* Vårdnadshavare kallas till elevhälsokonferens.
* All personal är enligt skollagen skyldig att informera rektor vid misstanke om kränkning av vuxen/elev.
* Så snart ansvarig rektor fått muntlig information eller händelserapport inlämnad om att vuxen kränkt elev eller kränkning kan ha inträffat, är rektor skyldig enligt lag att utreda uppgifterna på organisations-, grupp-, och individnivå.

När vuxen kränker elev
* All personal är enligt skollagen skyldig att informera rektor om kränkning av vuxen/elev.
* Så snart ansvarig rektor fått muntlig information eller händelserapport inlämnad om att vuxen kränkt elev eller kränkning kan ha inträffat, är rektor skyldig enligt lag att utreda uppgifterna på organisations-, grupp-, och individnivå.

- Fokustemat Normer och diskrimineringsgrunder - Arbetsmaterial för F, 1, 2 och 3 är färdigt. Vi ska komplettera med ett arbetsområde om funktionshinder i klass 2 och 3. Material till klasserna 4 och 5 är inte helt klart. Vi behöver ta fram arbetsområden till diskrimineringsgrunden kön.

- Dock visade Likabehandlingsenkäten att få elever ansåg att de blir olika behandlad utifrån kön, så därmed har vårt arbete under året gett resultat.

- Vi har tagit fram rutiner för hur vi uppmärksammar frånvaron i samarbete med EHT (elevhälsoteamet). Frånvaron rapporteras en gång i månaden under de arbetslagsträffar som EHT håller i. Om en elev har en frånvaro på minst 20% kopplas EHT in. Detta gäller både anmäld och oanmäld frånvaro.

- Temperaturmätningarna fortsätter som förut – ger värdefull information till mentorer/klassföreståndare och elevråd. Elevråden får ta del av resultaten och blir medvetna hur det förhåller i de olika klasserna. Mentorer återkopplar resultaten till klassen vid behov.

- Återkopplingarna av likabehandlingsenkäten har gjorts i de flesta klasser. Det var mycket värdefullt eftersom det framkom hur eleverna tänker när de fyller i sina svar. Mentorer/klassföreståndare redovisar sina klassresultat under en förarbetsdag i januari fortsättningsvis. Protokoll förs av redovisningarna.

Förebyggande och främjande arbete 2017

Årets huvudtema – främlingsfientlighet. Delar av personalen ska gå en universitetsutbildning i hur man bemöter främlingsfientlighet i skolan. Vi har under förra året upplevt en ökning av främlingsfientliga tendenser. En temadag kommer att genomföras under året i ett samarbete mellan lärare, elevråd och KOMPIS-teamet.

Mobiler – det har uppmärksammats att elever bland annat använder sina mobiler till att i smyg fotografera eller filma andra elever. I klasserna F-6 lämnas mobilerna in för hela dagen och i klasserna 7-9 lämnas mobilerna in under lektionstid. Informationskampanj om lagar och regler kring fotografering och publicering ska genomföras under läsåret.
Ansvarig – KOMPIS-teamet

Skolgården – i en enkät har det framkommit vilka områden som har mindre tillsyn. Rastvärdar ska uppmärksammas på vilka dessa områden är för att höja tryggheten för eleverna.
Ansvarig – KOMPIS-teamet

Utökning av vuxennärvaro i korridorerna i form av rastvärdar under VT-17.

Vi fortsätter vårt arbete kring att ta fram material om hur vi arbetar systematiskt kring våra diskrimineringsgrunder. Detta år är målgruppen klasserna 6 och 7.
Ansvarig – KOMPIS-teamet

Att vara rastvärd på skolgården innebär att:
- vi alltid bär synlig väst
- vi cirkulerar och rastvärdar i olika zoner
- vi vuxna står inte och samtalar med varandra

Att vara rastvärd på skolgården innebär att:
- vi alltid bär synlig väst
- vi cirkulerar och rastvärdar i olika zoner
- vi vuxna står inte och samtalar med varandra
- vi uppmärksammar om någon elev är ensam

Referenser:
Skolverket: Allmänna råd och kommentarer ( 2009)
DO, BEO m fl: Förebygga diskriminering och kränkande behandling – Främja likabehandling
Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering-skolpraktik och forskningsperspektiv (10p)

Sammanställt av KOMPIS-teamet 2017

* Maria Kamarik
* Torbjörn Bardh
* Catharina Bodin
* Sylvia Kalod
* Piia Paljak Särlefalk

Likabehandlingsplan 2017 i PDF-format >>

Information från skolans Kompis-team

Kompis-teamet är den grupp lärare som ansvarar för likabehandlingsarbetet på Estniska Skolan. KOMPIS är en akronym av orden Kamrat-Omsorg-Mys-Påverkan -Insikt-Samverkan. Kompis-teamet består utav Maria Kamarik, Laine Laks Sivertun, Patrik Slimane och Piia Paljak Särlefalk.

Sedan 1 januari 2009 måste alla skolor ha en likabehandlingsplan. I den ska det stå hur skolan arbetar mot mobbning, trakasserier och diskriminering. Estniska Skolans likabehandlingsplan finns att läsa i sin helhet på Schoolsoft under Filer och länkar.

I planen står bland annat att Kompis-teamet genomför en enkät om likabehandlingsfrågor en gång om året i november. Därefter samlas en grupp bestående av elever, föräldrar och Kompis-teamet för att analysera svaren från enkäten och bestämma vilka frågeställningar som ska prioriteras under det kommande året. Under förra läsåret,2013/2014, träffades föräldrarepresentater, elever och team den 11 december.
För övrigt träffas Kompis-teamet en gång i veckan och planlägger hur vi löser eventuellt pågående konflikter . Vi har en Kompislåda i stora skolbyggnaden och på Stallplan dit elever kan lägga lappar till oss där de informerar om mobbning de varit med om eller sett andra vara med om. De kan naturligtvis alltid komma direkt till oss också. I början av varje läsår går vi runt och presenterar oss för varje klass så att vi är bekanta för varje elev.

Vi tar också tag i konflikter och problem som anmälts till oss av klasslärare. Det är problem som pågått en tid och inte slutar efter samtal eller liknande. Då kontaktar klassläraren någon i vårt team och vi sätter ihop en plan. Kompis-teamet kontaktar då berörda föräldrar.

Vi i Kompis-teamet verkar för en trygg vardag för alla på skolan. Om ni märker att något inte står rätt till ? tveka inte att ta kontakt med någon av oss!

Patrik Slimane
Laine Laks Sivertun
Maria Kamarik
Piia Paljak Särlefalk

 

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20 Fax: +46 412 60 21 E-mail: exp@estniskaskolan.se